Privatlivspolitik

 

Privatlivspolitik vedrørende markedsanalyser for Kantar A/S og Kantar Media Denmark ApS

Opdateret: marts 2023
Versionsnummer: 3

 

Vi gennemfører markedsundersøgelser på vegne af vores kunder. Denne privatlivspolitik finder anvendelse, når du besøger vores website samt i forbindelse med vores rolle som databehandler, hvor vi behandler dine personlige data i forbindelse med onlineundersøgelser, telefonundersøgelser og personlige interview alene eller som del af et gruppeinterview udført af Kantar A/S, Rådhuspladsen 45, 3. sal, 1550 København V. eller Kantar Media Denmark ApS, Rådhuspladsen 45, 3. sal, 1550 København V. (begge firmaer beskrives med ”Kantar”, ”os” eller ”vi” i nedenstående). Læs mere om Kantar A/S og Kantar Media Denmark ApS på www.kantargallup.dk

 

Vi behandler dine erhvervsmæssige kontaktinformationer som en uafhængig dataansvarlig når vi sender fakturaer eller i forbindelse med andre administrative formål for at kunne levere en service til dig.

 

I forbindelse med denne politik er definitionen af "personoplysninger" oplysninger vedrørende et identificerbart levende individ. Betegnelserne persondata og personoplysninger bruges i flæng.

 

Lovlig indsamling

Denne politik forklarer, hvordan vi indsamler, opbevarer og bruger de personoplysninger, du giver, når du deltager i en onlineundersøgelse, telefonundersøgelse eller et personligt interview for os.

Kantar er medlem af ESOMAR, der er en global forening for markedsanalyseinstitutter, og vi støtter ESOMARs retningslinjer for standarder og etik.

Når vi gennemfører undersøgelser, identificerer vores interviewere/invitationer/platforme og spørgeskemaer os tydeligt og forklarer formålet/formålene med vores kontakt og, hvis det er relevant, formålet med vores indsamling af dine personoplysninger.

 

Du kan til enhver tid afvise at besvare spørgsmål eller trække din deltagelse i en undersøgelse tilbage.

Når vi behandler dine data ved f.eks. at kontakte dig, personligt, telefonisk, via e-mail eller med brev, gør vi det til et af følgende formål:

Sag

Formål
Kilde
Data indsamlet/
behandl
 et
Retsgrundlag
Markedsundersøgelser
For at forstå dine synspunkter om bestemte produkter og tjenester eller forstå din adfærd i forskellige situationer.
For at bekræfte svar, du gav i en nylig undersøgelse, vi gennemførte.
For at administrere deltagelse i konkurrencer, modtagelse af incitamenter osv.
For at kontakte deltagere  igen f.eks. til løbende og opfølgende undersøgelser
Vi indsamler disse oplysninger direkte fra dig.
Unik identifikator, kontaktoplysninger, e-mailadresse, stemme, billede, personlige meninger, opfattelser, adfærd og demografiske oplysninger.
Frivillig deltagelse i en undersøgelse, hvor vi beder om dit samtykke til at bruge dine personoplysninger
Beskyttelse mod svig
Beskyttelse af vores forretningsinteresser mod svigagtig adfærd eller adfærd, der ikke er i overensstemmelse med vores vilkår og betingelser
Vi indsamler disse oplysninger direkte fra dig.
IP-adresse, browser-specifikationer, enheds-specifikationer, postadresser,
 e-mailadresser
Lovlige interesser – vi har en lovlig interesse i at beskytte vores virksomhed mod svig eller anden forbudt adfærd.
Tilvejebringelse af oplysninger til dig
At give dig oplysninger om produkter eller tjenester, som du anmoder os om, eller som vi har fastslået kan være af interesse for dig.
Navn, e-mailadresse,  IP-adresse, telefonnummer, postadresse, 
stillingsbetegnelse.
Vi indhenter disse oplysninger direkte fra dig, for eksempel når du downloader rapporter eller andet indhold fra vores websted, eller når du foretager en forespørgsel hos os.
Vi vil søge dit samtykke, eller vi har fastslået, at vi har en lovlig interesse i at bruge dine oplysninger til at give dig relevante oplysninger. Du kan  til enhver tid trække dit samtykke tilbage eller fravælge kommunikation fra Kantar.
Sikre begrænsning af deltagelse i undersøgelse
Forebyggelse af flere registreringer i undersøgelser af de samme personer i overensstemmelse med  vores vilkår og betingelser
Vi indsamler disse oplysninger direkte fra dig.
IP-adresse, browser-specifikationer, enhedsspecifikationer
Lovlige interesser – vi har en lovlig interesse i at forhindre flere indtastninger fra samme person i strid med vores vilkår og betingelser.
Datamatching og berigelse
Vi anvender matchende tjenester (dvs. tredjeparter, der er specialiseret i datahåndtering) til at erhverve yderligere oplysninger om dig fra offentlige og private datakilder (såsom sociale netværk, detailhandlere og indholds-abonnementstjenester, som du har en konto hos) eller til at bruge dine personoplysninger som hjælp til at udvikle yderligere eller nye typer anonyme datasæt (dvs. vi kombinerer dine aggregerede oplysninger med oplysninger fra andre forbrugere for at oprette et nyt livsstilsegment).
Matchingstjenesten (vores partner) opbevarer de personoplysninger, vi deler, i et kort stykke tid, bruger dem til at samle de yderligere oplysninger og returnerer derefter de kombinerede oplysninger til os. Alle partnere er kontraktmæssigt forpligtede til at slette de oplysninger, vi deler med dem, og er ikke autoriserede til at bruge dem på anden måde end  til dette specifikke formål.
Vi indsamler disse oplysninger direkte fra dig.
Kontaktoplysninger, e-mailadresse, social media-login, cookie, mobilenheds-id, persondata indsamlet fra offentlige eller private baser, hvor du har en konto og hvor du har givet samtykke til, at vi må tilgå dine personlige data for at foretage datamatching og/eller databerigelse. Vi vil anonymisere dine personlige data før de tages i anvendelse efter endt datamatching eller databerigelse.
Samtykke
 
Hvis det er relevant for en undersøgelse du deltager i, benytter vi kun datamatching- teknikker ved hjælp af tredjeparter med dit samtykke.
Vær opmærksom på, at din adfærd i offentlige og private datakilder, hvor du har konti og som bruges i forbindelse med vores levering af og din brug af tjenesterne ikke er dækket af vores privatlivspolitik.
Frameldelse fra online- eller telefon-undersøgelser
Når en person har bedt om ikke at blive kontaktet  igen, tilbageholder vi deres oplysninger for at muliggøre dette.
Vi indsamler disse oplysninger direkte fra dig.
Kontaktoplysninge r, navn, e-mailadresse,  telefonnummer
Lovlige interesser – vi har en lovlig interesse i at opbevare oplysningerne for at  imødekomme den enkeltes anmodning

 

Kilder til personoplysninger

Vi har kontaktet dig uden forudgående varsling for at du kan deltage i en undersøgelse via telefon, brev, personligt interview eller online ved:

 

1.    At vi har anvendt et stykke software til at skabe helt tilfældige randomiseret genererede 8-cifrede telefonnumre på kendte telefonnummerserier og derefter ringe til dem

2.    At have udvalgt et afgrænset geografisk område (dog aldrig mindre end 1 x 1 km) indeholdende blandt andet din bolig til personlige interview

 

3.   At have modtaget dine kontaktoplysninger fra den kunde, vi foretager undersøgelsen for, hos hvem du enten kan være registreret, have modtaget produkter eller tjenester fra eller generelt har interageret med

4.    At have købt en liste over telefonnumre fra en virksomhed, som sælger disse informationer baseret på samtykke givet i anden sammenhæng

 

5.    At have skaffet dine oplysninger fra offentligt tilgængelige ressourcer

 

6.    At have modtaget dine kontaktoplysninger fra en rekrutteringskonsulent, der har været i kontakt med dig

 

7.    At du tidligere har accepteret at blive kontaktet igen for muligvis at deltage i yderligere undersøgelser

 

Internationale dataoverførsler

De oplysninger, vi indsamler fra dig, kan blive overført til og/eller opbevaret uden for dit land eller område. De kan også blive behandlet af personale, der er baseret uden for dit land eller område, der arbejder for os eller for en af vores leverandører. Hvis dine personoplysninger overføres til, opbevares i eller på anden måde behandles uden for dit land eller område, og dette land eller område ikke er blevet anerkendt som at have et tilstrækkeligt databeskyttelsesniveau, vil vi indføre yderligere sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte dine personoplysninger, som det kræves i henhold til gældende lov. Hvis du for eksempel befinder dig inden for EØS, vil standardkontraktbestemmelser blive brugt, hvis vi behandler dine oplysninger uden for EØS.

 

Oplysninger vi deler eller overfører

Dine svar på undersøgelser behandles fortroligt. Til markedsundersøgelser kombinerer vi alle deltagernes svar for at rapportere på et aggregeret grundlag (uden at identificere de enkelte respondenter eller give personoplysninger) til kunden, der bestilte undersøgelsen.

Hvis en undersøgelse kræver, at vi identificerer dig individuelt eller giver dine personoplysninger med dine undersøgelsessvar til den kunde, der bestilte undersøgelsen, vil vi sikre, at du bliver gjort opmærksom på dette før din deltagelse og vi vil indhente dit samtykke specifikt til dette formål.

Dine undersøgelsessvar og personoplysninger kan blive indsamlet, opbevaret, overført eller behandlet af andre af Kantars afdelinger eller samarbejdspartnere til formål relateret til databehandling og opfyldelse af incitamentsforpligtelser både i og uden for Danmark. Disse er alle kontraktmæssigt forpligtet til at opbevare de oplysninger, de indsamler og videregiver til os eller som vi indsamler og videregiver til dem fortroligt, og skal beskytte dem med sikkerhedsstandarder og -praksis, der svarer til vores egen. Vi sælger ikke dine personoplysninger.

 

Sikkerhed af personoplysninger

Vi har passende teknologiske og organisatoriske foranstaltninger på plads til at beskytte dine personoplysninger og træffer alle rimelige skridt for at sikre, at dine personoplysninger behandles sikkert. Alle oplysninger, du giver os, opbevares på sikre servere og i sikre miljøer. Desværre kan ingen dataoverførsel garanteres at være 100% sikker. Mens vi bestræber os på at beskytte dine personoplysninger, kan vi derfor ikke sikre eller garantere sikkerheden af eventuelle oplysninger, du sender til os eller fra vores onlineprodukter eller -tjenester, og du gør dette på egen risiko. Når vi modtager din overførsel, vil vi tage rimelige skridt for at sikre, at vores systemer er sikre. Alle vores tredjepartsentreprenører, webstedsudbydere og medarbejdere er kontraktligt forpligtet til at overholde vores politikker og procedurer vedrørende fortrolighed, sikkerhed og privatliv.

 

Personoplysningernes nøjagtighed

Vi gør en rimelig indsats for at holde personoplysninger i vores besiddelse eller kontrol, som bruges løbende, nøjagtige og fuldstændige, aktuelle og relevante, baseret på de seneste oplysninger, du eller vores kunde har stillet til rådighed for os. Vi stoler på, at du hjælper os med at holde dine personoplysninger nøjagtige, fuldstændige og aktuelle ved at besvare vores spørgsmål ærligt, og du er ansvarlig for at sikre, at den dataansvarlige (som kan være os eller, hvad der oftere er tilfældet, vores kunde) bliver underrettet om eventuelle ændringer af dine personoplysninger.

 

Indsamling af børns oplysninger

Vi inviterer ikke bevidst børn under 15 år til at deltage i forskningsundersøgelser uden at træffe foranstaltninger for at opnå en forælders samtykke.

Hvis det er nødvendigt og passende for et bestemt projekt direkte at involvere børn under 15 træffer vi foranstaltninger for at sikre, at vi har fået tilladelse fra forælderen eller værgen.

 

Indsamling af personfølsomme oplysninger

I vores undersøgelser kan vi stille spørgsmål om personfølsomme emner. Dette kan være spørgsmål om race og etnicitet, politiske holdninger, religiøse og filosofiske overbevisninger, fagforeningsforhold, genetiske data, biometriske data, strafferetslige forhold, sundhed, helbred og seksualitet. Du vil altid have mulighed for at undlade at besvare disse spørgsmål.

 

Cookies

Kantars websider, interaktive applikationer, e-mails og reklamer kan anvende cookies og anden tilsvarende teknologi. Disse hjælper os med bedre at forstå brugeradfærd, så vi kan: analysere trends som f.eks. brug af browser, administrere websitet, optimere din oplevelse af en undersøgelse baseret på din browsertype. Vi kan også anvende din IP-adresse for at kontrollere om du har deltaget i undersøgelsen på et tidligere tidspunkt, så vi kan sikre den bedst mulige kvalitet. Vi behandler den information, vi indsamler fra cookies og anden teknologi som ikke-personhenførbart data, men da IP-adresser og tilsvarende identifikationsvariable generelt betragtes som personhenførbart data i visse jurisdiktioner, behandler vi IP-adresser som personhenførbart data.

 

Adgang til personoplysninger

For at anmode om adgang til personoplysninger, som vi har om dig, kræver vi, at du sender din anmodning skriftligt til e-mailadressen, som er anført nedenfor under "Sådan kontakter du os". Når du fremsætter en anmodning, skal du angive den Kantar-afdeling, du anmoder om, og eventuelt projektnavn. Hvis du kontakter os ved hjælp af en e-mailadresse eller kontaktoplysninger, som vi ikke har registreret, skal du muligvis også give en kopi af en gyldig offentligt udstedt eller officiel identifikation (såsom kørekort eller pas).

 
Du har følgende rettigheder i forhold til dine personoplysninger:

·         Ret til at trække dit samtykke tilbage

·         Ret til adgang til dine personoplysninger

·         Ret til at rette dine personoplysninger

·         Ret til at slette dine personoplysninger fra vores systemer, medmindre vi har lovlige grunde til at fortsætte med at behandle oplysningerne

·         Ret til at overføre dine personoplysninger (portabilitetsret)

·         Ret til at begrænse behandlingen af dine personoplysninger

·         Ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger

·         Ret til ikke at blive diskrimineret for at udøve nogen af de rettigheder, du har til rådighed i henhold til gældende databeskyttelseslove.

Hvis det er nødvendigt, vil vi underrette andre parter såsom vores leverandører eller tjenesteudbydere, som vi har overført dine personoplysninger til, om eventuelle ændringer, vi foretager, når du fremsætter en anmodning. Bemærk, at mens vi kommunikerer til disse andre parter, er vi ikke ansvarlige for de handlinger, som disse andre parter har taget for at besvare din anmodning. Du kan muligvis få adgang til dine personoplysninger, som disse andre parter besidder, og rette, ændre eller slette dem, hvis de er unøjagtige.

 

Datalagring og -opbevaring

Personoplysninger opbevares kun i den periode, der er passende til den tilsigtede og lovlige brug, medmindre andet er påkrævet ved lov. Personoplysninger, der ikke længere er nødvendige, vil blive bortskaffet, for at sikre, at de personlige data bliver slettet helt.

I overensstemmelse med relevant lovgivning og som en del af Kantars forretningskontinuitetsplan sikkerhedskopieres og arkiveres de af vores elektroniske systemer, der opbevarer personlige data. Disse arkiver opbevares i en defineret periode (for at sikre ovenstående) i et strengt kontrolleret miljø. Når de er udløbet, slettes oplysninger og de fysiske medier destrueres for at sikre, at oplysningerne slettes fuldstændigt. Kantar behandler ikke disse personhenførbare data i denne periode med undtagelse af behandling for at efterleve ovenstående formål.

 

Links til andre websteder

Vores websted kan fra tid til anden indeholde links til og fra webstederne i vores partnernetværk og hos vores datterselskaber. Hvis du følger et link til et af disse websteder, skal du være opmærksom på, at disse websteder har deres egne privatlivspolitikker, som du dermed bliver underlagt. Vi påtager os ikke noget ansvar eller erstatningsansvar for disse websider og deres indhold. Tjek venligst disse sider og deres indhold, før du indsender personoplysninger til dem.

 

Automatiske individuelle afgørelser / Profilering

I visse tilfælde kan vi arbejde med automatiske individuelle afgørelser, herunder profilering, i behandlingen af dine data. Som hovedregel vil denne behandling ikke medføre, at der træffes nogen juridisk signifikante beslutninger om dig. Du har retten til at gøre indsigelse, hvis en automatisk individuel afgørelse har juridisk signifikans for dig. Hvis du har nogen spørgsmål om dette, må du endelig kontakte os.

 

Sådan kontakter du os

Vi vil gøre vores bedste for aldrig at give et misvisende billede af os selv eller hvad vi foretager os. Hvis du nogensinde har mistanke om, at en meddelelse, du modtager fra os er vildledende eller ikke er ægte, bedes du kontakte os med det samme ved hjælp af kontaktoplysningerne nedenfor.

 Hvis du ikke er tilfreds med den måde, vi har behandlet dine personoplysninger på, vil vi gerne have en chance for at rette det. Kontakt os venligst og så får vi nogen til at kontakte dig. Du har selvfølgelig også ret til at klage til Datatilsynet via www.datatilsynet.dk

 

Du kan kontakte os ved at:


Sende os en e-mail til skrivtil@kantargallup.dk eller gdpr@kantargallup.dk
Ringe på 39 27 27 27

 

Underretning om væsentlige ændringer af denne politik

Vi gennemgår jævnligt vores privatlivspolitik og den kan ændres fra tid til anden. Vi vil altid have den mest opdaterede politik på denne webside. Vi registrerer, hvornår politikken sidst blev revideret.